กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครู ชัยบุญ  วงค์สอน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ครู คำภู  วงค์สอน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู ตวิษา  มูลทาทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ครู จุฑาพิชญ์ ธรรมศิลป์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ