สถานศึกษาปลอดภัย

เอกสารประกอบการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

1. คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา8. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี
2. แผนเสริมสร้างและแผนเผชิญเหตุ เพื่อความปลอดภัยสถานศึกษา9. นโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็ก
3. การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กรณี รถรับ-ส่งนักเรียน10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
4. คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่11. มาตรการช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอุทกภัย การเฝ้าระวังและป้องกันอุทกภัย
5. มาตรการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา12. แนวทางการเยี่ยมบ้านนักเรียน
6. การดำเนินงานและเฝ้าระวังเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา13. คำแนะนำและมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษา
7. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกันชงในสถานศึกษา 

คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย

แผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน

แผนเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา