เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายจักรกฤช สิทธิโสติ : ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การเผชิญเหตุแผ่นดินไหวของนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จังหวัดเชียงราย

นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Information Technology
คู่มือการใช้งาน ครู

 

นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์ : ชุดการเรียนรายบุคคล เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายไชยวุฒิ มาไว : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง English in Daily Life

 

นางสาวพัชรินทร์  ธรรมยืน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์

 

 

นางสาวตวิษา  มูลทาทอง : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิลุบล  ปัญญาทิพย์ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้ห้องสมุด 1 รหัสวิชา ท21213 ชุดที่ 5 เรื่อง เลิศยิ่งวารสาร

นางคำภู  วงค์สอน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 

คู่มือ