งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมิณตนเองของสถานศึกษา(SAR)

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566

ผลการประเมิณภายนอก

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. 2559 – 2563)