OBECQA

บทนำโครงร่างองค์กรหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 1 การนำองค์กรหมวด 5 บุคลากร
หมวด 2 กลยุทธ์หมวด 6 การปฏิบัติการ
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมวด 7 ผลลัพธ์