อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน

แบบฟอร์มต่าง

เอกสารประกอบ

ให้ค่าน้ำหนักคะแนน สภาพแวดล้อมภายใน    :  2S-4M

ให้ค่าน้ำหนักคะแนน  สภาพแวดล้อมภายนอก   :  STEP

ประเมินความรุนแรงเชิงบวกและเชิงลบของผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก

Leave a Reply