เตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สำหรับการสอบวัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply