กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครู รัตนา  ศิริแสน

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครู วรรณลี   สาวะดี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู อธิกร   ทาแกง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

Mr.Janno Carvajal

ครูสอนภาษาต่างประเทศ