กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครู เฉลิมพร พุธชาคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย)

ครู นันทภรณ์  เปลา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู พิชญ์รตี  ไชยเดช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ