ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้นำ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณแม่ โดยได้มอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญูและมอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น พิธีกัตญญู ลูกล้างเท้าให้แม่ และยังมีการแสดงบนเวที โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ เมืองมาหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญู ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น   [...]

สหวิทยาเขตเบญจมิตร จัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขตเบญจมิตร โดยความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ ๒ สพม.๓๖ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระนักถึงความสำคัญของสมาคมอาเซียนและได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดงความสามารถบนเวที การประกวดแข่งขันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายส่งศักดิ์  เลิศดวงแก้ว ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิตร เป็นประธานในพิธี และ นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทยและการแสดงบนเวทีเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล  จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธี [...]

โครงการ SMART GREEN อบรมยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของคุณครูอภิญญา  จันทร์อิน ได้เข้าร่วมการอบรมยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  [...]

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒   [...]

พิธีถวายพระพรชัยมลคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมลคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐   [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดทำโครงการ Smart Green

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดทำโครงการ Smart  Green เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย  ปัญหาการไม่ประหยัด น้ำ ไฟ และปัญหาสวนป่าที่รกร้าง เป็นต้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เท่าที่ควร จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ บริหารจัดการสวนป่าในโรงเรียน หลักสูตรสิ่งแวดล้อมโรงเรียน บริหารจัดการ Smart  [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษาอีกด้วย [...]