Date
January 18, 2018

ผู้อำนวยการ ๓ โรงเรียน พูดกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖ เข้าร่วมโครงการ “Bench to best” เพื่อยกระดับผลคะแนน O-Net ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ [...]