กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครู ดลณพร พรราศรีวัฒนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครู จีระนันท์  เสมอใจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู พัชรินทร์  ธรรมยืน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู พรชรินทร์ มาลัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ครู นวพร  สมคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ครู กลอยใจ สุทธิทรัพย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู วิลาวัลย์  ขันทะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ