กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครู กรรณิการ์  มะโนเรือง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครู ประวิทย์  ณ พิกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู นิลุบล  ปัญญาทิพย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ