กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครู จารีย์   กุณะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครู ธัญญรัตน์  สมศักดิ์รัตนกร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครู อภิญญา   จันทร์อิน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ