โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน