Uncategorized

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษาอีกด้วย [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ BEIDQM

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ BEIDQM (Bureau of Education Innovation Development Quality Management) เพื่อแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน เพื่อคงสภาพโรงเรียนในฝันและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะลูกเสือกองผสม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกียวกับปัญหายาเสพติด และมีการเดินขบวนของนักเรียนเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนสอนของครูโดยนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ คุณครูกลอยใจ สุทธิทรัพย์ ๒ คุณครูรุ่งนภา สดสะอาด ๓ คุณครูนรินทร์ธัช อินทร์วรรณ ๔ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง ๕ คุณครูวิลาวัลย์ ขันทะ ๖ คุณครูสุนิสา ชมพูนุทแจ่มรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ๑ [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๘ ปี

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๘ ปี โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยสมาคมศิษย์เก่าแม่ลาว-ดงมะดะวิทยาคม(สืบเนื่องมาจากกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง ท่องแม่ลาว”) คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องแม่ลาว”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่า แม่ลาว-ดงมะดะวิทยาคม ร่วมกับชมรมแม่ลาวไบค์ และ บริษัทอีซูซุเชียงราย โดยกลุ่มนกเงือก ได้จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องแม่ลาว” เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดงาน ภาพกิจกรรมทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “๗๐ปีพ่อทำเพื่อคนไทย ๗๐๐ดวงใจรวมเป็นหนึ่งเดียว วิ่งเพื่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “๗๐ปีพ่อทำเพื่อคนไทย ๗๐๐ดวงใจรวมเป็นหนึ่งเดียว วิ่งเพื่อโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐” คลิกชมภาพกิจกรรม [...]