Art Work Shop แม่ลาววิทยาคม ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินแม่ลาวและขัวศิลปะได้จัดกิจกรรม Art workshop เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนำผลงานศิลปะมาประมูลหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย คณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ นำโดย นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ นายอิสระภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมี ดร.วันสว่าง  [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดการประชุม เชิงปฎิบัติการ สรุปและเขียนรายงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูไพจิตรา  ชัยมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางการศึกษา เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากนั้นคณะครูก็ได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปและเขียนรายงาน ตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   คลิกชมรูปภาพทั้งหมด   [...]

ไฟล์เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR)

ไฟล์ตัวอย่างจาก โรงเรียนนครวิทยาคม ไฟล์งานประกันคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา๒๕๕๘ ส่งไฟล์งานที่ตนเองรับผิดชอบที skloyjai@gmail.com หรือ ใส่แผ่น CD ส่งมาก็ได้คะ หรือส่งที่Line ของครูกลอยใจ  ระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้ [...]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน “อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”  ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม   [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ คลิกชมภาพทั้งหมด [...]