เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางสาวพัชรินทร์  ธรรมยืน: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) วิชาชีววิทยาพื้นฐาน (ว32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 โครงสร้างของเซลล์

นางสาวตวิษา  มูลทาทอง : แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เล่มที่1 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

นางสาวนิลุบล  ปัญญาทิพย์ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้ห้องสมุด 1 รหัสวิชา ท21213 ชุดที่ 5 เรื่อง เลิศยิ่งวารสาร