ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ

เอกสารกลุ่มงานนโยบายและแผน

แบบฟอร์ม ID Plan

แบบฟอร์มการทำวิจัย

แบบฟอร์มรายงานการอบรม

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SARรายบุคคล)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

แบบฟอร์มสรุปโครงการ/กิจกรรม ปค4, ปค5

แบบฟอร์มต่างๆงานแผนงาน

ค่าเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน

แบบฟอร์มโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

เอกสารหลักสูตรต้านทุจริต

แบบฟอร์มสรุปโครงการ/กิจกรรม

แบบฟอร์มประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มประเมินผลการใช้หลักสูตร

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ DLTV เบื้องต้น

แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ