ผู้อำนวยการ ๓ โรงเรียน พูดกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖ เข้าร่วมโครงการ “Bench to best” เพื่อยกระดับผลคะแนน O-Net ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.ธวัช  ชุมชอบ  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมท่านผู้อำนวยการ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย และโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ท่านผู้อำนวยการ ไชยนคร ขุมคำ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับคะแนน O-Net ให้เพิ่มมากขึ้น

และในวันนี้ท่านผู้อำนวยการทั้ง ๓ ท่าน จาก ๓ โรงเรียน ก็ได้ให้เกียรติ พูดสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทั้ง๓โรงเรียน มีความพยายามและตั้งใจในการสอบ O-Net ครั้งนี้