ร่วมแสดงยินดีกับ ดุษฎีบันทิตและบัณฑิต ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่าววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ ดุษฎีบันทิต สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คุณครูยศสรัล  อองกุลนะ  สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ คุณครูเพลินพิศ  กุสาวดี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาจีน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย