โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดค่ายบูรณาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดค่ายบูรณาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๑๑ ฐาน ดังนี้

 • STEM Edcation
 • ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นท้องถิ่น
 • ทักษะภาษาไทย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ
 • สื่อสารภาษาจีน
 • กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
 • Super Chef
 • ศิลปะสร้างสรรค์
 • ยอดนักอ่าน
 • นาฏศิลป์
 • Smart Farm

Leave a Reply