สหวิทยาเขตเบญจมิตร จัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขตเบญจมิตร โดยความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ ๒ สพม.๓๖ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระนักถึงความสำคัญของสมาคมอาเซียนและได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดงความสามารถบนเวที การประกวดแข่งขันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายส่งศักดิ์  เลิศดวงแก้ว ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิตร เป็นประธานในพิธี และ นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจมิตรเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียง

Leave a Reply