โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดทำโครงการ Smart Green

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดทำโครงการ Smart  Green เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย  ปัญหาการไม่ประหยัด น้ำ ไฟ และปัญหาสวนป่าที่รกร้าง เป็นต้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เท่าที่ควร

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ บริหารจัดการสวนป่าในโรงเรียน หลักสูตรสิ่งแวดล้อมโรงเรียน บริหารจัดการ Smart  Farm เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วม

 

 

 

Leave a Reply