โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันเข้าพรรษาอีกด้วย


Leave a Reply