โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ BEIDQM

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ BEIDQM (Bureau of Education Innovation Development Quality Management) เพื่อแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน เพื่อคงสภาพโรงเรียนในฝันและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพ

Leave a Reply