แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนสอนของครูโดยนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ๑ คุณครูกลอยใจ สุทธิทรัพย์
  ๒ คุณครูรุ่งนภา สดสะอาด
  ๓ คุณครูนรินทร์ธัช อินทร์วรรณ
  ๔ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง
  ๕ คุณครูวิลาวัลย์ ขันทะ
  ๖ คุณครูสุนิสา ชมพูนุทแจ่มรัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
  ๑ คุณครูกรรณิการ์ มะโนเรือง
  ๒ คุณครูประวิทย์ ณ พิกุล
  ๓ คุณครูนิลุบล ปัญญาทิพย์
  ๔ คุณครูวิสิทธิ์ บุญเรือง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา-พลศึกษา
  ๑ คุณครูอนงค์ศรี กุณา
  ๒ คุณครูวิโรจน์ ขันธโภชน์
  ๓ คุณครูไพจิตรา ชัยมงคล
  ๔ คุณครูชญัปติ์ ชุมมัธยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
  ๑ คุณครูนันทภรณ์  เปลา
  ๒ คุณครูจนันท์พร กุลจรรยานิธิยศ
  ๓ คุณครูวิริยา ครบเบญจะ
  ๔ คุณครูพิชญ์รตี ไชยเดช
  ๕ คุณครูชรัญญา เมฆมานุรักษ์
  ๖ คุณครูโชติรส  นกพุ่ม
  ๗ คุณครูสุชาด แก้วตะคุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
  ๑ คุณครูวรรณลี สาวะดี
  ๒ คุณครูไชยวุฒิ มาไว
  ๓ คุณครูศสรัล อองกุลนะ
  ๔ คุณครูกุลธิดา อาษา
  ๕ คุณครูสุวรรณา มณีมัย
  ๖ คุณครูรัตนา ชัยวันดี
  ๗ คุณครูพิกุล อารีโกเศศ
  ๘ คุณครูทฤฒมน ฉิมนวน
  ๙ คุณครูเพลินพิศ กุสาวดี
  ๑๐ คุณครูสุมาลี  ธนาวุฒิชัย
  ๑๑ คุณครูจันมณี เกตุพัด
  ๑๒ คุณครูอรุณวดี  พรหมมูล
  ๑๓ คุณครูสุวิชาดา  แซ่แต้
  ๑๔ คุณครูศศิวิมล  คำงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
  ๑ คุณครูจีระนันท์ เสมอใจ
  ๒ คุณครูดลณพร คำใจวุฒิ
  ๓ คุณครูพัชรินทร์ ธรรมยืน
  ๔ คุณครูนวพร สมคำ
  ๕ คุณครูเมธาสิทธิ์  ไชยวงค์
  ๖ คุณครูน้ำฝน  เลิศไธสง
  ๗ คุณครูเจตนา  แสนเมืองมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาตร์
  ๑ คุณครูคำภู วงค์สอน
  ๒ คุณครูชัยบุญ วงค์สอน
  ๓ คุณครูตวิษา มูลทาทอง
  ๔ คุณครูไพลิน ทาแกง
  ๕ คุณครูสุนิสา ต๊ะวิชัย
  ๖ คุณครูสุทธินัย  จุมปูปัญญา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ๑ คุณครูธัญญรัตน์ สมศักดิ์รัตนกร
  ๒ คุณครูจารีย์  กุณะ
  ๓ คุณครูอภิญญา จันทร์อิน
  ๔ คุณครูศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์
  ๕ คุณครูณรงค์ฤทธิ์ ไชยะวุฑฒิกุล

Leave a Reply