โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยจะแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น ๖ ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๑ ฐาน ลางบอกเหตุ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ๒ ฐาน การเตรียมตัว ก่อนเกิดแผ่นดินไหว ขณะเกิดแผ่นดินไหว และหลังเกิดแผ่นดินไหว : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ ฐาน การเขียนให้กำลังใจ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ฐาน ๔ ธรณีวิทยา : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ฐาน ๕ การปฐมพยาบาล : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ฐาน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply