การแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

 

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 สหวิทยาเขตเบญจมิตร ได้จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560  ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังต่อไปนี้
1.เขียนเรียงความ ประเภทบุคคล ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย
2.แต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต้น และแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.ปลาย
3.อ่านเอาเรื่อง ตามแนวทางPISA ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย
4.คัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.เขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย

 

ภาพกิจกรรม