โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน” ครั้งที่๑/๒๕๖๐

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน” ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเปิดงานและแถลงนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้มีการจัด Classroom meeting เพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะร่วมมือกันดูแลและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปพร้อมกัน


คลิกชมรูปภาพทั้งหมด

Leave a Reply