หลักสูตรการต้านทุจริต

การป้องกันการทุจริต

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทสรุป

สื่อประกอบการจัดการเรียรู้

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

Leave a Reply