แบบฟอร์มสรุปงานต่างๆ ปีการศึกษา 2562

คู่มือการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานการประเมินตนเอง(SAR ส่วนบุคคล)

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร

ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ลาว