ประกาศโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

รวมเล่มประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม