เอกสารประกอบการอบรม KMการพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถินแผ่นดินไหว

บทความตอนที่ 1

บทความตอนที่ 2

แผนเตรียมความพร้อมครอบครัว

แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ

การประเมินผลซ้อมแผ่นดินไหว

การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน