ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ศึกษาดูงาน หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลอาชีพ

MAELAO