Date
May 5, 2022

ประกาศโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม: หมายเลขประจำตัวนักเรียน ม.1,ม.4 และ นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

คลิกตรงนี้ ***นักเรียน ม.1 ที่ยังไม่ทราบว่าอยู่ห้องใด จะทราบในวันปฐมนิเทศ เพราะต้องมีการสอบอีกครั้ง และนักเรียน ม.4 สอบวัดทักษะในวันปฐมนิเทศเช่นกัน [...]