Date
March 15, 2019

แบบฟอร์มสรุปงานต่างๆ ปีการศึกษา 2562

คู่มือการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการประเมินตนเอง(SAR ส่วนบุคคล) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ลาว [...]