Month
June 2018

เอกสารประกอบการอบรม KMการพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติท้องถินแผ่นดินไหว

บทความตอนที่ 1 บทความตอนที่ 2 แผนเตรียมความพร้อมครอบครัว แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติ การประเมินผลซ้อมแผ่นดินไหว การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน [...]