Date
November 29, 2017

ร่วมแสดงยินดีกับ ดุษฎีบันทิตและบัณฑิต ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่าววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ ดุษฎีบันทิต สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คุณครูยศสรัล  อองกุลนะ  สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ คุณครูเพลินพิศ  กุสาวดี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาจีน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ วางพวงมาลา และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี [...]