Month
November 2017

ร่วมแสดงยินดีกับ ดุษฎีบันทิตและบัณฑิต ของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแม่าววิทยาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย เนื่องในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับ ดุษฎีบันทิต สาขา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ คุณครูยศสรัล  อองกุลนะ  สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาอังกฤษ คุณครูเพลินพิศ  กุสาวดี สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการสอนภาษาจีน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [...]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดย ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ วางพวงมาลา และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี [...]

สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 3/2560

ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานโรงเรียน ผลงานนักเรียน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และยังเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน   [...]

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำทัพนักกีฬาเข้าร่วม “การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อยที่ 2 สหวิทยาเขตเบญจมิตร” ในระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียราย [...]