Date
June 29, 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกียวกับปัญหายาเสพติด และมีการเดินขบวนของนักเรียนเพื่อให้ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรีนแม่ลาววิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]