Date
June 27, 2017

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนสอนของครูโดยนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ คุณครูกลอยใจ สุทธิทรัพย์ ๒ คุณครูรุ่งนภา สดสะอาด ๓ คุณครูนรินทร์ธัช อินทร์วรรณ ๔ คุณครูเดือนเพ็ญ อ่อนตาแสง ๕ คุณครูวิลาวัลย์ ขันทะ ๖ คุณครูสุนิสา ชมพูนุทแจ่มรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ๑ [...]