Date
May 22, 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน” ครั้งที่๑/๒๕๖๐

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน” ครั้งที่๑/๒๕๖๐ เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวเปิดงานและแถลงนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองได้รับทราบ นอกจากนี้ยังได้มีการจัด Classroom meeting เพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่จะร่วมมือกันดูแลและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปพร้อมกัน คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

“โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔”

เมื่อ วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในงานมีกิจกรรมนันทนาการ การแนะนำสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ การใช้ห้องสมุดห้องสื่อICT งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม [...]