Date
March 20, 2017

Art Work Shop แม่ลาววิทยาคม ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มศิลปินแม่ลาวและขัวศิลปะได้จัดกิจกรรม Art workshop เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เพื่อนำผลงานศิลปะมาประมูลหารายได้สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียนศิลปะของโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย คณะกรรมการประเมินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ นำโดย นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖ ดร.ธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ นายอิสระภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมี ดร.วันสว่าง  [...]