Date
February 27, 2017

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดงานสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙” เพื่อเป็นการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีและพบปะกับผู้ปกครอง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

งานเปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖และนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานในพิธีเปิด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด   [...]