Month
February 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน “อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน“อาคารพระราชทาน(ต้านแรงแผ่นดินไหว)๑๔”  ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม   [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สาม คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

เมื่อวันจันทร์ที่๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ คลิกชมภาพทั้งหมด [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมจัดงานสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่๒/๒๕๕๙” เพื่อเป็นการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง ในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองด้วย โดยในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีและพบปะกับผู้ปกครอง คลิกชมรูปภาพทั้งหมด [...]

งานเปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่องานพ่อ ตามวิถีพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา๒๕๕๙ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๖และนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว มาเป็นประธานในพิธีเปิด คลิกชมรูปภาพทั้งหมด   [...]