ข้อมูลโรงเรียน

หลักสูตรการต้านทุจริต

การป้องกันการทุจริต แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บทสรุป สื่อประกอบการจัดการเรียรู้ หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต [...]

แบบฟอร์มสรุปงานต่างๆ ปีการศึกษา 2562

คู่มือการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการประเมินตนเอง(SAR ส่วนบุคคล) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่ลาว [...]