ข่าวกิจกรรม

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ: ระหว่างทีมเชียงรายดรากอน เอฟซี 2017และโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยนยน ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ: MOU ในการพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางด้านฟุตบอลให้ทัดเทียมในระดับมาตรฐานสากล  ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ ผ่านกลไกอะคาเดมี่ฟุตบอล กับทีมเชียงรายดรากอน เอฟซี 2017 โดยมี ดร.วันสว่าง สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ,นายกฤษณะ เมืองมาหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , นายสุชาติ [...]

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน แบบฟอร์มต่าง เอกสารประกอบ ให้ค่าน้ำหนักคะแนน สภาพแวดล้อมภายใน    :  2S-4M ให้ค่าน้ำหนักคะแนน  สภาพแวดล้อมภายนอก   :  STEP ประเมินความรุนแรงเชิงบวกและเชิงลบของผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดค่ายบูรณาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้จัดค่ายบูรณาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๑๑ ฐาน ดังนี้ STEM Edcation ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้นท้องถิ่น ทักษะภาษาไทย สื่อสารภาษาอังกฤษ สื่อสารภาษาจีน กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล Super Chef ศิลปะสร้างสรรค์ ยอดนักอ่าน [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐”

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ได้นำ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เข้าร่วมพิธี “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันกตัญญู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณแม่ โดยได้มอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญูและมอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น พิธีกัตญญู ลูกล้างเท้าให้แม่ และยังมีการแสดงบนเวที โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ เมืองมาหล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมอบเกียรติบัติแด่นักเรียนที่มีความกตัญญู ดร.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่น   [...]

สหวิทยาเขตเบญจมิตร จัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สหวิทยาเขตเบญจมิตร โดยความร่วมมือของโรงเรียนในกลุ่มย่อยที่ ๒ สพม.๓๖ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระนักถึงความสำคัญของสมาคมอาเซียนและได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดงความสามารถบนเวที การประกวดแข่งขันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายส่งศักดิ์  เลิศดวงแก้ว ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิตร เป็นประธานในพิธี และ นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม [...]

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางด้านภาษาไทยและการแสดงบนเวทีเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพล  จ้าวประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เป็นประธานในพิธี [...]

โครงการ SMART GREEN อบรมยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โดยการนำของคุณครูอภิญญา  จันทร์อิน ได้เข้าร่วมการอบรมยุวชลการเรียนรู้งานชลประทาน ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  [...]

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจัดพิธีเดินสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒   [...]